İçeriğe atla Altbilgiye atla

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, Aycan Işık tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca kişisel verileriniz Nisbetiye, Etiler Nispetiye Caddesi, Aydın Sokağı No:1, 34470 Beşiktaş/İstanbul” adresinde yer alan Aycan Işık tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

  • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ulaştırdığınız özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz, iletişim bölümünden ilettiğiniz ad, soyad, e-posta, telefon ve açıklamalar kısmında belirttiğiniz kişisel verileriniz ile sitenin trafiğine ilişkin kayıtlar tarafımızca tutulmaktadır. Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ikincil mevzuatlarından doğmaktadır. Bahse konu mevzuat çerçevesinde kurduğumuz vekâlet ilişkisindeki veya ticari ilişkideki sözleşmelerin ifası kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla birtakım kişisel verilerinin işlenmektedir.

  • İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak iş ortaklarımıza, vergi danışmanlarımıza, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

  • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Aycan Işık tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de ofis içi ağlarla, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve avukatın sır saklama yükümlülüğüne uygun olarak iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

  • Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Aycan Işık’a başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi info@aycanisik.com adresine mail atarak veya posta yoluyla bizlere yönlendirebilirsiniz.

Büromuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir.

Büromuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’a (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Kişisel verilerinizin Aycan Işık nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Open chat
WhatsApp İletişim